Privacy beleid

Wij respecteren de privacy van allen die met de Voedselbank te maken hebben. Daarom informeren wij u in dit document over hoe wij persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

  • Wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, zullen wij u in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
  • Wanneer u als vrijwilliger bij onze Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens verwerken en gebruiken voor het toezenden van informatie.
  • Als u een donatie wilt doen aan onze Voedselbank verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
  • Wij verwerken ook contactgegevens van u als u leverancier bent voor onze Voedselbank.
  • En als u met ons communiceert per email, dan hebben wij natuurlijk uw emailadres in onze computer.

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons houden aan de eisen uit de privacywetgeving:

– Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. In de meeste gevallen betekent dit dat uw gegevens zullen worden verwijderd nadat u niet langer van één van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

– Ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit aantoonbaar voor onze dienstverlening noodzakelijk is en alleen wanneer wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

– We hanteren passende maatregelen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Wij zullen onze beveiligings-maatregelen regelmatig controleren en waar nodig aanscherpen.

Rechten
Op grond van de wet hebt u het recht op inzage in de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening  persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen; Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten
Als er iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, of wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u contact opnemen via onderstaand adres:

Postadres:
Secretariaat Voedselbank Dokkum
Learmûne 1, 9102 ED DOKKUM

E-mail:
secretariaatvbd@gmail.com

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.